Directory Category: Shoqëri për shërbime arkitektonike dhe ndërtimore

Shoqëri për shërbime arkitektonike dhe ndërtimore

VIGIS ARCHITECTURE
Emri i ndërmarrjes:
Përshkrim i shkurtër i biznesit:
Ne bëjmë të gjitha llojet e shërbimeve që kanë të bëjnë me ndërtimin e një objekti në përgjithësi ose të një shtëpie në veçanti.
Të gjitha dokumentet e poshtshënuara (të çertifikuara nga firmë legale për projektim) janë të nevojshme për të aplikuar për leje ndërtimi.
Përshkrimi i gjatë i biznesit:

1) FAZA E ARKITEKTURËS
– PLANI I HAPËSIRAVE / DHOMAVE (dwg)
– 4 FASADA (dwg)
– FASADA E PESTE / KULMI (dwg)
– 2 PRERRJE (dwg)
– DETALE TË KONSTRUKSIONIT (dwg)
– DIZAJNIN (RENDERIMIN) E BRENDSHËM TË DHOMAVE (2 jpeg)
– DIZAJNIN (RENDERIMIN) E JASHTËM TË OBJEKTIT / SHTËPISË BASHK ME OBORRIN (3 jpeg)
– SITUACIONI (dwg)

2) FAZA E STATIKËS

3) FAZA E ELEKTRIKËS

4) FAZA E UJSLELLËSIT & KANALIZIMIT

Numri i telefonit:
+389 70 489 120
Adresa e ndërmarrjes:
Tetovë, R. e Maqedonisë
Numri postal:
1220
Orari i punës:
E hënë – E premte prej 08:00 deri 16:00, E shtunë prej 07:00 deri 12:00